De familie Stellinga


Dit familiewapen is in Minnertsga (Friesland) gevonden op de grafsteen van Herdt Hessels Stellinga (1545-1618). Het is officieel erkend in het Frysk Jierboek van 1963.INHOUD

Inleiding
1 Stamreeks D.G.Stellinga
2 Stroom A
2.1 tot 1800
2.2. na 1800
2.2.1 Jakob Ruurds Stellinga 1769
2.2.2 Pier Ruurds Stellinga 1773
2.2.3 64 Wybren Ruurs Stellinga 1776
2.2.4 Tijs Ruurds Stellinga 1781
3 Stroom B
4 Stroom C
4.1 Jannes Stellinga 1851
4.2 Egbert Stellinga 1854
4.3 Sies Stellinga 1857
4.4 Hendrik Stellinga 1862
5 Stoom D
6 (Nog niet) in te delen Stellinga's
7 De naam Stellinga

 

INLEIDING

In 1981 ben ik begonnen een "boek" te maken met daarin de bij mij bekende gegevens over de familie Stellinga. Govert Stellinga is hiermee begonnen kort na de Tweede Wereldoorlog en langzaam hebben wij onze kennis over de Stellinga's met gegevens van andere Stellinga's en gegevens uit de verschillende rijksarchieven uitgebreid tot wat we nu weten. Er blijven echter nog vraagtekens in overvloed.
Er zijn nu (2008) bij mij vier takken bekend, die ik vooralsnog niet op elkaar aangesloten krijg. Tevens zijn er een aantal Stellinga's, waarvan ik niet weet, of en hoe ze met de overigen verband houden. Dat geldt ook voor de in de VS en Canada gevonden Stellinga's en enkele Stellinga's in het oosten van het land.
De grootste en langste "stroom" in de familie noem ik gemakshalve maar stroom A. Hiertoe behoor ik ook zelf. Deze stroom loopt van ongeveer 1625 tot heden. Overigens zijn ook hier niet alle zijtakken en splitsingen bekend. Voor deze stroom verwijs ik naar hoofdstuk 2.
Stroom B werd als tweede "ontdekt". Ik ben er nog steeds niet in geslaagd stroom B aan te sluiten op stroom A. Overeenkomsten in beide stromen zijn buiten de familienaam de mannelijke voornaam Wybren. Meer over stroom B vindt U in hoofdstuk 3.
De naam Stellinga en het familiewapen kwam voor op een grafsteen uit 1620 in Minnertsga. Ik heb tekeningen uit 1946 van die grafsteen in het Rijksarchief Leeuwarden gevonden. Zoeken (1980 en 2008) naar de bewuste steen op het kerkhof en in de in 1947 afgebrande kerk leverde geen resultaat op. De beschadigde grafstenen en de graven zijn na de brand "geruimd". In de kerk liggen nog onbeschadigde Minnertsga-se grafstenen, aangevuld met grafstenen uit de afgebroken Gallileeër Kerk uit Leeuwarden. De steen van de familie Stellinga behoorde kennelijk niet tot de onbeschadigde en is niet meer te vinden... De kennis over deze Stellinga's komt geheel uit het Rijksarchief te Leeuwarden.
De kennis over stroom C is de laatste jaren erg uitgebreid. Overeenkomst met stroom A is de naam Pier of Pieter. Overeenkomst met stroom B is de naam Ane of Anne. Deze stroom loopt van rond 1780 in Terhorne tot heden. Uit correspondentie met Piet Stellinga (PIETER HENDRIK 1949) uit Oppenhuizen en uit gezamenlijk onderzoek bleek, hoe deze stroom doorloopt tot nu toe.
Meer daarover in hoofdstuk 4…
De laatste jaren heb ik via genealogisch onderzoek op internet een "nieuwe" stroom Stellinga's ontdekt, die ik dus maar stroom D ga noemen en waarover informatie te vinden is in hoofdstuk 5. Hierin komen afwijkende namen als Homme, Theunis en Rein voor. Verband met een van de andere stromen heb ik nog niet gevonden. De laatste man van deze stroom Homme Theunis Stellinga overlijdt in 1864 met 4 getrouwde dochters, waardoor de naam Stellinga hier als familienaam niet wordt voortgezet.
Al mijn rechtstreekse voorouders nummer ik volgens het principe van de kwartierstaat: dit betekent, dat een vader altijd het dubbele getal heeft als zijn kind, de moeder het dubbele + 1… Mijn dochters zijn genummerd 1, ik ben nummer 2, mijn vrouw 3, mijn vader 4 en mijn moeder 5, mijn grootvader 8 (vaderskant) en grootmoeder van vaderskant 9, enz. Dit getal plaats ik voor de naam in dit "Boek Stellinga".

Ik hoop, dat u mij wil helpen mijn kennis over mijn familie te vergroten. ALs u contact met mij opneemt zal ik u zeker een antwoord geven...


Bij voorbaat dank,


Douwe G. StellingaHOOFDSTUK 1 STAMREEKS D.G.STELLINGA

Uitgaande van de opsteller van dit geschrift en telkens de vader van de genoemde persoon vermeldend komen we tot de volgende reeks:
(De nummers voor de namen geven aan de plaats in de kwartierstaat van 1 MARIKE BERNARDA STELLINGA 1972 en 1 DIEUWKE BAUKJE STELLINGA 1975, beide dochters van mij. De getallen achter iedere naam geven het geboortejaar van de genoemde aan.)

2 DOUWE GOVERT STELLINGA 1945,
geboren 13-9-1945 te Wildervank, gehuwd 27-12-1968 (Tricht) met 3 HENDRINA ALIDA VAN DORMALEN 1946,

4 GOVERT STELLINGA 1913,
geboren 17-3-1913 te Dokkum, gehuwd 27-8-1939 (Leeuwarden) met 5 DIEUWKE BAUKJE DE JONG 1912,

8 HENDRIK STELLINGA 1883,
geboren 22-1-1883 te Dokkum, gehuwd 30-5-1912 (Dokkum) met 9 TRIJNTJE RIEMERSMA 1888,

16 GOVERT STELLINGA 1846,
geboren 17-3-1846 te Dokkum, gehuwd 16-11-1873 (Dokkum) met 17 ANNIGJE DE JONG 1849,

32 GOVERT WYBRENS STELLINGA 1816,
geboren 12-5-1816 te Dokkum, gehuwd 17-1-1841 (Dokkum) met AALTJE VAN RIJS 1813,

64 WYBREN RUURDS STELLINGA 1776,
geboren 4-10-1776 te Oude Mirdum, gehuwd 2-2-1806 (Dokkum) met 65 SIEUWKE GOVERTS 1780,

128 RUURD PIERS 1740,
gedoopt 1740 te Oude Mirdum, gehuwd met WYTSKE JAKOBS,

256 PIER WYBRENS 1695,
gedoopt 25-11-1695 te Oude Mirdum,

512 WYBREN TIJSZES,
overleden in 1715 te Oude Mirdum, gehuwd met 513 GETJEN HENDRIKS,

1024 TIJS PIERS,
in 1640 eigenaar van plaats 42 te Oude Mirdum,

2048 PIER THIJSZN,HOOFDSTUK 2   STROOM A: MIJN FAMILIE


HOOFDSTUK 2.1 TOT 1800

Van Pijer Thijssen uit is de familie Stellinga natuurlijk ook na te zoeken. Dit is echter een nog meer omvattend werk dan het vinden van een stamreeks, zoals in hoofdstuk 1 is gedaan. Wat op dit ogenblik bekend is, volgt vanaf hier verduidelijkt met schema's.

Over de oudst bekende Stellinga's valt weinig te achterhalen. De hr. W.Tj.Vleer, die de voorouders van RUURD JOHANNES STELLINGA 1877 uitzocht (ca.1960), meldt van 2048 Pijer Thijssen, dat deze voorkomt in een akte van 26-1-1625. Verder weet ik niets. 1024 Thijs Piers was in 1640 reeds eigenaar en gebruiker van plaats 42 in Oude Mirdum. Over diens zoon Wybren Tijsses weten we heel wat meer. Hij was eigenaar en/ of gebruiker van een aantal"plaatsen" Hij was getrouwd met Getjen Hendriks en had minstens 2 zonen: Thijs en Pier. Thijs werd op 8-2-1695 gedoopt en Pier op 25-11-1695.


2048 PIJER THIJSZN
      |
      |
1024 THIJS PIERS
      |
      |
512 WYBREN TIJSSES
      |
      |
THIJS WYBRENS 1695 en 256 PIER WYBRENS 1695
                                                      |
                                                      |
                                    WYBREN PIERS 1737 en 128 RUURD PIERS 1740
                                                                                          |
                                                                                          |
                              JACOB RUURDS 1769 en PIER RUURDS 1773 en 64 WYBREN RUURDS 1776 en TIJS RUURDS 1781

Wat het vervolg op Thijs Wybrens en Wybren Piers is moet nog worden uitgezocht. Pier Wybrens was eigenaar en gebruiker van plaats 13 en 14 (in 1738 en 1748 samen met broer Thijs, in 1758 en 1768 alleen). Pier Wybrens had minstens 2 zonen: Wybren, gedoopt op 28 juli 1737 te Sondel en Ruurd, gedoopt in augustus 1740 te Oude Mirdum. Van het vervolg op de jongere Ruurd Piers is meer bekend: hij was boer te Oude Mirdum (gedeeltelijk op plaats 13 en 14). Hij overleed voor 1811. Zijn vrouw Wytske Jakobs doet nl. in december 1811 officieel de naamsaanneming. Zij neemt de naam Stellinga aan als familienaam, tegelijk met 2 (nl. Jakob en Wybren) van haar zoons.
Op 24 december geeft Wytske Jakobs dus 3 zoons op. Zoon Pier Ruurds geeft zij niet op! Deze zal dus wel al voor 1811 zijn overleden. Pier Ruurds was geboren op 30-10-1773 en gedoopt op 7-11-1773 te Oude Mirdum (zie hoofdstuk 2.2.2). Jakob Ruurds Stellinga 1769 wordt besproken in hoofdstuk 2.2.1, Tijs Ruurds 1781 in hoofdstuk 2.2.4 en mijn rechtstreekse voorvader Wybren Ruurds en zijn nazaten in hoofdstuk 2.2.3.HOOFDSTUK 2.2 DE STELLINGA'S NA 1800

2.2.1 JAKOB RUURDS STELLINGA 1769

Net als zijn moeder Wytske Jakobs neemt ook Jakob Ruurds de naam Stellinga aan op 24-12-1811. Hij was getrouwd met Janke Jelles (Hoekstra). Voor haar was dit waarschijnlijk haar tweede huwelijk, zodat ze dan uit haar eerste huwelijk met Jarig Jakobs al een dochter had, nl. Sijke Jarigs, geboren op 20-11-1793; in 1816 heet zij Sijke Jarigs Stellinga bij haar huwelijk met Jacob Jans Bijlsma dd. 11-9-1816 te Woudsend. Jarig Jakobs was ongeveer in 1795 overleden. Jakob Ruurds en Janke Jelles kregen meer kinderen. Jakob Ruurds overleed op 8-11-1818 in de Proefkolonie in Drente. Het opzetten van de Proefkolonie betekende het ontstaan van Frederiksoord, de eerste kolonie die door de Maatschappij van Weldadigheid is gesticht. In deze nederzetting wilde deze Maatschappij verarmde landgenoten uit heel Nederland 'opvoeden' en een kans geven op een beter leven. Het jaar 1818 was kennelijk geen goed jaar voor de familie van Jakob, want zijn tweejarig zoontje Pier overlijdt op 25 januari, zijn vrouw Janke kort voor vertrek naar de "Proefkolonie" op 9 oktober en hijzelf kort na aankomst in de proefkolonie op 8 november.


JAKOB RUURDS STELLINGA 1769
      |x Janke Jelles
      |
      |
Wytske Jacobs 1798 en JELLE JAKOBS 1800 en RUURD JAKOBS 1803 en Durkje Jakobs 1811 en PIER JAKOBS 1816
                                          |x Trientje de Groot
                                          |
                                          |
                                          |
                                    JAKOB RUURDS 1839
                                          |x 1 Tjerkje Douwes Schellinga
                                          |x 2 Sytje Glashouwer
                                          |
                       Trijntje Stellinga 1869 en DOUWE STELLINGA (DAVID JACOB STELGER)1875
                                           xHermanus van den Berg                                   |xTrijntje Tonissen (Katrina Stelger)
                                                                                                                       |
                                                      Tjerkje Stellinga (Gertrude Stelger) 1898 en JELMER STELLINGA (CHARLES STELGER)1903
                                                                                                                                |xHazel
                                                                                                                                |
                                                                                                                     DAVID CHARLES STELGER 1937
                                                                                                                                 xCornelia F Mielke

Van de kinderen van Jakob Ruurds Stellinga 1769 weet ik van Wytske Jakobs (geboren 20-2-1798), dat zij trouwde met Anne H. van der Werf, een dochter Trijntje kreeg in 1831 en een zoon Jakob op 24-3-1836 in Stavoren. Zij trouwde voor de tweede keer met Feike Cornelis Harkema op 28-9-1856 in Stavoren.
Van zoon Jelle Jakobs 1800 weet ik totaal niets buiten zijn geboortejaar 1800 en zijn geboorteplaats Molkwerum.
Ruurd Jakobs 1803 werd in Stavoren geboren in 1803 en trouwde 23-9-1838 met Trientje Theunis de Groot. Getuige bij dit huwelijk was een oom, nl. Tijs Ruurds Stellinga 1781. Hun zoon Jakob Ruurds Stellinga werd geboren op 25-1-1839. Deze trouwde op 8-5-1863 met Tjerkje Douwes Schellinga. Ik heb minstens 4 kinderen van hen gevonden die voor hun 7de levensjaar overleden. Hun dochter Trijntje, geboren op 13-4-1869, trouwde op 14-9-1907 met Hermanus van den Berg. Hun zoon Douwe, geboren op 9-9-1875 te Stavoren, trouwde op 25-3-1897 met Trijntje Tonissen, zij kregen één dochter Tjerkje gevonden, die geboren is op 20-4-1898. Zij kregen op 5-6-1903 een zoon Jelmer Stellinga. Op 15-10-1906 emigreerde het gezin van Douwe en Trijntje naar de Verenigde Staten, Douwe wijzigde zijn naam daar in David Jacob Stelger, Trijntje werd Katrina Stelger. Dochter Tjerkje ging Gertrude Stelger heten en zoon Douwe werd Charles Stelger. Zij woonden enige tijd in Paterson, New Jersey. Trijntje is met haar kinderen in 1907 nog eens terug in Nederland geweest, waarschijnlijk om alle zaken af te handelen, zij hadden in Stavoren in de Smidstraat een "winkelhuis met ansjovis-visscherij" gehad. Later in 1932 zijn ze nog eens terug in Nederland op bezoek geweest.. Tjerkje/ Gertrude trouwde rond 1920 met ene John Snyder en kreeg een dochter Gertrude Snyder. Onderzoek naar een mogelijke zoon van Jelmer Stellinga/ Charles Stelger heeft intussen opgeleverd, dat hij getrouwd is geweest met Hazel en dat zij een zoon David Charles Stelger kregen (geboren 23-9-1937). David Charles Stelger trouwde met Cornelia Mielke die in maart 2011 is overleden...
Van Durkje Jakobs weet ik het volgende: bij de naamsaanneming op 24-12-1811 was zij 23 weken oud was. Ze was geboren op 6-7-1811, ging met haar vader mee naar De Proefkolonie, bleef daar ook na zijn overlijden en trouwde op 11-4-1839 met Jan Limbeek, die ook in de Proefkolonie had gewoond/ gewerkt.
Pier Jakobs (= Pieter Jakobs) werd geboren op 11-1-1816 te Stavoren en overleed jong op 25-1-1818, twee jaar oud.


2.2.2. PIER RUURDS STELLINGA 1773

Van deze tak van de familie Stellinga weet ik tot nu toe vrijwel niets. Ik heb tot op heden geen vervolg gevonden. Er zijn twee data bekend, nl. 30-10-1773: geboorte te Oude Mirdum en 7-11-1773 gedoopt in dezelfde plaats. Op 24-12-1811 geeft moedere Wytske Jakobs in de akte van naamsaanneming op, dat zij drie zoons heeft. Dat betekent waarschijnlijk, dat Pier Ruurds overleden is tussen 7-11-1773 en 24-12-1811. Verdere naspeuringen zullen hier opheldering moeten geven.


2.2.3. 64 WYBREN RUURDS STELLINGA 1776

Wybren Ruurds heeft een nummer voor zijn naam staan. In mijn systeem betekent dat, dat hij voorkomt in de kwartierstaat van mijn dochters 1a Marike Bernarda en 1b Dieuwke Baukje. Hij is dus een van mijn rechtstreekse voorouders. Deze Wybren werd geboren op 4-10-1776 en gedoopt op 13-10-1776 te Oude Mirdum. Hij was matroos van beroep en trouwde op 2-2-1806 te Dokkum met Sieuwke Goverts. Net als zijn broer Jakob Ruurds neemt ook Wybren op 24-12-1811 te Stavoren de naam Stellinga aan. Hierbij een afbeelding van deze akte. Wybren kon schrijven!
64 Wybren Ruurds Stellinga 1776 kreeg 3 zoons en een dochter, nl. Ruurd Wybrens, geboren op 17-2-1807 te Dokkum, Pier Wybrens, geboren in september 1811 en 32 Govert Wybrens die geboren werd op 12-5-1816, eveneens te Dokkum. Antje Wybrens Stellinga werd geboren in 1809.
Ruurd Wybrens 1807 trouwde op 14-6-1835 met Antje Vrij, dochter van Ernst Jans Vrij:

RUURD WYBRENS STELLINGA 1807:

64 WYBREN RUURDS 1776
      |x 65 Sieuwke Goverts 1780
      |
RUURD WYBRENS 1807 en Antje Wybrens 1809 en PIER WYBRENS 1811--32 GOVERT WYBRENS 1816
            | x Antje Vrij
            |
      Sieuwke 1837 en ERNST 1839 en JOHANNES 1842 en WYBREN 1844 en Johanna
                                    |x 1 Luutske Kiestra
                                    |x 2 Anna Klasina Kreeft
                                    |
                              RUURD 1865 en Johanna 1868 en Antje 1871
                                    |x Emmetje Vermeer
                                    |
                              ERNST 1888 en HERMAN 1891
                                    x 1 Jannetje Meijer
                                    x 2 Barbara Moos

-Ernst 1839 trouwde tweemaal, op 25-5-1862 met Luutske Kiestra te Dokkum en op 15-5-1864 eveneens te Dokkum met Anna Klasina Kreeft. Kinderen uit deze huwelijken: Ruurd, geboren 27-2-1863 en overleden 8-4-1863; Ruurd, geboren 23-3-1865; Johannes Bonifacius, geboren 1-1-1867 en overleden 12-1-1867; Johanna, geboren 5-7-1868; Antje, geboren 19-8-1871, allen te Dokkum. Met Ruurd uit 1865 gaat het geslacht Stellinga verder: hij trouwt in Utrecht op 30-11-1887 met Emmetje Vermeer. Zij krijgen twee zoons, nl. Ernst op 11-2-1888, waarbij grootvader Ernst getuige is, en later een zoon Herman op 16-10-1891.


64 WYBREN RUURDS 1776
      |x 65 Sieuwke Goverts 1780
      |
RUURD WYBRENS 1807 en Antje Wybrens 1809 en PIER WYBRENS 1811 en 32 GOVERT WYBRENS 1816
      | x Antje Vrij
      |
      Sieuwke 1837 en ERNST 1839 en JOHANNES 1842 en WYBREN 1844 en Johanna
                                                                  |xJohanna Jansen             |x Grietje Simons de Vries
                                                                  |                                     |
                                                                  |                               Wietske 1870 en Anna Klazina 1879
                                                                  |
                                                                  |
  Gastina M. 1868 en Antje 1870 en RUURD JOHANNES 1877 en JOHANNES H.M. 1880 en Dirkje 1872 en Johanna 1875
                                                             | x Bouwiena Raadsheer                 |x H. Noteboom
                                                             |                                                       |
                                                             |                                                       |
                                        JOHANNES RUURD 1907                               HANS en JAN 1933
                                                                 |x Janna Ringnalda                            |
                                                                 |                                                          |
                                                                 |                                                     ROBBERT
                                                                 |
                                                                 |
                                                                 |
RUURD J. 1939--DIRK 1942--JOHANNES R. 1978---GERBEN A. 1948 en Edith 1962 en Bouwiena H. 1964 en Janna 1963 en Monica 1974
                  |                                             |                                          |
                  |                                             |                                          |
JOHANNES RUURD 1969                  MARTIJN 1979                  PETER-FRANK 1973
HESSEL JAN JAAP 1973                        Anne 1981                          Annelies 1975
Else Bouwien 1975


-Johannes 1842 trouwde op 18-5-1867 te Leeuwarden met Johanna Jansen. Zij kregen 5 dochters: Gastina Magdalena, geboren 16-7-1868 te Dokkum, trouwde met C.L.A.Lietze; Antje (Anna), geboren op 21-9-1870 te Dokkum, trouwde met Douwe Jansen (een neef); Dirkje, geboren 24-12-1872 te Dokkum en Johanna, geboren 22-4-1875 te Dokkum, beiden ongetrouwd; Trijntje, geboren 20-10-1879 te Utrecht, waarvan verdere gegevens ontbreken. Verder werden twee zoons geboren uit het huwelijk van Johannes Stellinga en Johanna Jansen, nl. Ruurd Johannes, geboren te Utrecht op 16-9-1877. Deze trouwde met B.H.Raadsheer en kreeg minstens een zoon Johannes Ruurd; en een zoon Johannes Herman Martinus, geboren in 1880(?) te Utrecht, trouwde met H. Noteboom, zij kregen minstens twee zonen: Hans en Jan(Johannes).
-Zoon Wybren 1844 werd geboren op 20-9-1844 te Dokkum, trouwde op 22-5-1870 met Grietje de Vries te Dokkum. Zij kregen 7 kinderen, waarvan er 5 jong overleden: Ruurd, geboren 12-8-1877 overleed 1-5-1878; Antje, geboren 4-3-1872 te Dokkum overleed 14-7-1872; Grietje en Antje, een tweeling, geboren 13-11-1874 overleed al op 14 november en weer een dochter Antje, geboren 14-5-1873 overleed op 3-10-1873. Van twee dochters, nl. Wietske, geboren 29-12-1870 te Dokkum en Anna Klazina, geboren 15-5-1879 te Dokkum, is geen datum van overlijden gevonden. Een dochter van Gastina Magdalena Lietze-Stellinga 1868 wist in een brief aan mijn vader te melden, dat Wybren jong naar Amerika ging. In een "register van landverhuizers" (ik dacht in het Rijksarchief van Zwolle) wordt een Wybren Stellinga genoemd, die in 1881 vertrok met onbekende bestemming. Hij was toen volgens dat register 37 jaar en had twee kinderen. Dit zou onze Wybren Stellinga 1844 kunnen zijn.


32 GOVERT WYBRENS STELLINGA 1816:

64 WYBREN RUURDS 1776
      |x 65 Sieuwke Goverts 1780
      |
      |
      |
 RUURD WYBRENS 1807 en Antje Wybrens 1809 en PIER WYBRENS 1811 en 32 GOVERT WYBRENS 1816
                                                                                                                                            |x Aaltje van Rijs
                                                                                                                                            |
                                                                                                                                            |
                                                                  JAKOB 1841---16 GOVERT 1846---Wybren 1842 (†1845)
                                                                        |
                                                                        |      
                                                                        |
                                    GOVERT 1867-----Hendrikus 1870 (†1873)
                                          |
                                          |
                                          |
                        Catharina Johanna 1890 en GOVERT 1892 en HENDRIK JAN 1895
                                                                        |                                     |
                                                                        |                                     |
                                                                        |                   GOVERT 1924---ANDRIES 1929 en Hendrika 1934
                                                GOVERT en WILLEM

---Antje Wybrens werd geboren in 1809, zij trouwde op 23-6-1836 te Leeuwarden met Watze de Vries. Ze overleed op 10-1-1876 te Dokkum op de leeftijd van 66 jaar. Haar kinderen heten de Vries, zodat ik voorlopig niet verder naar hen zoek.
---Pier Wybrens 1811 werd geboren in september 1811, van hem is mij geen vervolg bekend, ik weet alleen de naam Pier Wybrens en dat hij geboren moet zijn in september 1811. Zie de akte van naamsaanneming van 64 Wybren Ruurds Stellinga 1776.
---32 Govert Wybrens 1816 werd geboren op 12-5-1816 te Dokkum. In 1817 vertrok zijn vader 64 Wybren Ruurds 1776 als matroos van Dokkum en is nooit teruggekeerd. Schipbreuk?
Hieronder volgt een weergave van een akte, afgegeven bij het huwelijk van 32 Govert Wybrens Stellinga 1816 en 33 Aaltje van Rijs op 17-1-1841 te Dokkum:

"Bote Schaafsma Boekhandelaar, Johannes Schilwald en Johannes Veltkamp beide dienaren van Politie en Jacob van Rijs mandemaker, allen van competenten ouderdom en wonende te Dokkum, dewelke verklaarden zeer wel te kennen den persoon van Govert Wiebrens Stellinga arbeider wonende te Dokkum, en zeer wel te weten dat zijn vader Wiebren Ruurds Stellinga Sedert drieentwintig jaren afwezig is, zonder te kunnen bepalen of dezelve in leven, dan of hij alreeds overleden is, als zijnde er sedert zijn vertrek uit deze stad nimmer eenig berigt desaangaande bij zijne vrouw ontvangen geworden, niettegenstaande alle aangewende pogingen om de plaats van zijn verblijf op te sporen.
Geven de getuigen voor redenen van wetenschap, dat zij gemelde Govert Wiebrens Stellinga, altijd van zeer na bij gekend hebben, en uit dien hoofde het verklaarde zeer goed weten."

Meer informatie over de derde zoon van 64 Wybren Ruurds Stellinga, mijn voorvader 32 Govert Wybrens Stellinga 1816: Deze werd - zoals hierboven gemeld - op 12-5-1816 geboren en op 2-6-1816 gedoopt in Dokkum. Hij trouwde op 17-1-1841 te Dokkum met Aaltje van Rijs. Zij kregen op 8-5-1841 een zoon Jakob. Een zoon Wybren, geboren op 7-11-1842, overleed op 24-4-1845 te Dokkum. Govert Wybrens zelf overleed op 14-3-1846 te Dokkum, 29 jaar oud, terwijl 3 dagen later op 17-3-1846 weer een zoon werd geboren: Govert.
Zoon Jakob 1841 trouwde op 23-12-1866 te Leeuwarden met Trijntje Reis. Zij kregen een zoon Govert op 22-3-1867 te Dokkum en op 15-8-1870 te Leeuwarden een zoon Hendrikus. Het vervolg op Govert 1867 is als volgt: Hij trouwde op 2-1-1892 met Jacomina Petronella Schutte, geboren 20-2-1872. Bij dit huwelijk erkennen beide het op 21-4-1890 geboren dochtertje Catharina Johanna als hun kind. Op 2-7-1892 wordt alweer te Kampen Govert geboren. Van zoon Hendrik Jan weet ik intussen dat hij in 1895 is geboren en drie kinderen kreeg: Govert in 1924, Andries in 1929 en Hendrika in 1934.
Hendrikus 1870 werd geboren op 15-8-1870 en overleed 3 jaar oud op 22-8-1873 in Veendam.

De tweede zoon van 32 Govert Wybrens Stellinga 1816, zoon 16 Govert 1846 werd geboren op 17-3-1846 en trouwde op 16-11-1873 met Annigje de Jong. Op 24-3-1881 wordt een dochter Aaltje en op 22-1-1883 een zoon Hendrik geboren. Op 15-6-1885 volgt een dochter Trijntje Riemke, die op 24-4-1888 overleed. Op 2-6-1889 wordt weer een dochter Trijntje Riemke geboren. Hendrik 1883 is mijn grootvader en staat in de kwartierstaat aldus genoteerd: 8 HENDRIK STELLINGA 1883. Hij overleed op 4-4-1965 te Leeuwarden.


64 WYBREN RUURDS 1776
      |x 65 Sieuwke Goverts 1780
      |
      |
RUURD WYBRENS 1807---PIER WYBRENS 1811---32 GOVERT WYBRENS 1816 en Antje Wybrens 1809
      |
      |
JAKOB 1841---16 GOVERT 1846---WYBREN 1842(†1845)
                                    |x 17 Annigje de Jong 1849
                                    |
                                    |
                        Aaltje 1881 en 8 HENDRIK 1883 en Trijntje Riemke 1889
                                    |x 9 Trijntje Riemersma 1888
                                    |
                                    |
                        4 GOVERT 1913 en Klaske 1921 en Annigje 1925
                                    |x 5 Dieuwke Baukje de Jong 1912
                                    |
                                    |
                  HENDRIK DOUWE 1941 en 2 DOUWE GOVERT 1945 en RUURD WYBREN GOVERT 1947
                                    |                                           |                                                 |
                                    |                                           |                                                 |
                                    |                                           |                                           JENS BART KLAAS 1982 en BART JELLE PAAPE 1985
                                    |                                           |
                                    |                   1a MARIKE BERNARDA 1972 en 1b DIEUWKE BAUKJE 1975
                                    |                               |                                                             |
                                    |                               |                               WILLEM 2001 en PIET 2005 Marie 2007
                                    |                               |
                                    |                               |
                                    |                   TIJN 2002 SUUS 2006 MINK 2007
                                    |
                                    |
                        ARJON GOVERT 1968 en Marjolijn Liesbeth 1973
                                    |                                           |
                                    |                                     ARJAN en LUKE
                        ROEL FEMKE


8 Hendrik Stellinga 1883 kreeg 3 kinderen, mijn vader 4 Govert Stellinga 17-3-1913, Klaske 1-1-1921 en Annigje in 1925. Klaske trouwde met Jente de Vries en Annigje trouwde met Henri Augustijn. 4 Govert Stellinga 1913 trouwde op 27-8-1939 met Dieuwke Baukje de Jong en kreeg 3 zoons: Hendrik Douwe (29-11-1941, Leiden), Douwe Govert (13-9-1945, Wildervank) en Ruurd Wybren Govert (12-7-1947, Groningen).

2.2.4. TIJS RUURDS STELLINGA 1781

De vierde zoon van Ruurd Piers 1740 en Wytske Jakobs was Tijs Ruurds 1781. Hij werd geboren op 19-10-1781 in Bakhuizen in de grietenij Gaasterland. Hij werd gedoopt op 19-11-1781. Hij trouwde op 34-jarige leeftijd op 19-3-1815 met Grietje Everts, die later als achternaam Potjebier heeft. Ik heb geen kinderen kunnen vinden, waarschijnlijk, omdat Grietje Everts bij hun huwelijk al 48 jaar is... Het vervolg op Tijs Ruurds is voorlopig een groot vraagteken. Wel heb ik gevonden, dat Tijs Ruurds in 1838 getuige is geweest bij het huwelijk van zijn neef Ruurd Jakobs Stellinga 1803 met Trientje Theunis de Groot. Tijs Ruurds was toen 58 jaar en gaf als beroep op politie-ambtenaar. Hij overleed op 8-12-1846 te Stavoren en was toen "sjouwerman" en weduwnaar van Grietje Everts Potjebier. Of hij kinderen had, is mij niet bekend... Ik heb ook geen akte van naamsaanneming van Tijs kunnen vinden. In Hindeloopen overlijdt op 17-2-1822 een Grietje Everts, 56 jr, ongehuwd, er staat in de akte een opmerking: "zwervend bestaan gehad"; Is dit dezelfde Grietje Everts??


HOOFDSTUK 3 "STROOM B"

Vooralsnog is het onmogelijk geweest om stroom B aan te sluiten op stroom A. Mogelijk zou de naam Wybren een aanwijzing kunnen geven, zodat bijvoorbeeld deze stroom via moederszijde aan de familie Stellinga van nu verwant is. Het verschil in woonplaats (Minnertsga(B)-(A)Oude Mirdum) is een argument tegen deze theorie. Voorlopig geef ik met een zeer groot vraagteken de moeder van 512 WYBREN TIJSZES het nummer 1025 en de laatst bekende van stroom B nummer 2050. Onderstaand schema zal hier dan enige verheldering geven.
Of dit schema een grond van waarheid heeft, zal nog verder moeten worden uitgezocht.

                                          16400 HESSEL
                                                |
                                                |
                                          8200 HERDT HESSELS STELLINGA 1545
                                                |x 8201 Aef Annesdr 1552
                                                |
                                          4100 WYBREN HERDTS STELLINGA
                                                |x 4101 ITSKE LIUBBES LUIJMES
                                                |
2048 PIER THIJSZN             2050 HESSEL WYBRENS STELLINGA
      |                                           |
1024 THIJS PIERS x            1025 ..(of een zus van Hessel Wybrens?)
      |
512 WYBREN TYSZES


Hieronder volgt de stamreeks:

2050 HESSEL WYBRENS STELLINGA,

4100 WYBREN HERDTS STELLINGA, gehuwd met 4101 ITSKE LIUBBES LUIJMES, te Minnertsga gewoond hebbend.

8200 HERDT HESSELS STELLINGA 1545,
leefde 1545-1618, gehuwd met AEF ANNESDOCHTER 1552 (leefde 1552-1620),

16400 HESSEL

Van 8200 HERDT HESSELS STELLINGA en zijn vrouw zijn de namen teruggevonden in aantekeningen over de grafstenen van de kerk van Minnertsga. Daarbij waren twee aantekeningen over deze HERDT HESSELS: er zou op het kerkhof een graf zijn met daarop afgebeeld het wapen van de familie Stellinga. Een ochtend rondkijken in en buiten de kerk leverde niet de gezochte steen op. Misschien een gevolg van een brand in ongeveer 1948. Het wapen is op de volgende bladzijde afgebeeld. In het Frysk Jierboekje is vermeld, dat het familiewapen, zoals afgebeeld, bij de Raad van de Adel is geregistreerd.


HOOFDSTUK 4 "STROOM C"

Bij naspeuringen in het Rijksarchief te Leeuwarden werd gevonden: ANE PIETERS STELLINGA 1792, geboren op 21 oktober 1792 te Nijehaske. Deze Ane was een zoon van PIETER ANNES en SYTSKE PIETERS VAN ASPEREN. In 1821 woonde Ane in Nijehaske "in het schip leggend bij de kalkovens". Met zijn eerste vrouw WYTSKE ARJENS BOONSTRA trouwde hij op 29-3-1821. MARTJEN ANES werd geboren op 16-10-1821. Een tweeling werd geboren op 4-11-1823: Wytske en Akke. Akke overleed op 13 november, moeder op 14 november en zus Wytske op 25 november van datzelfde jaar. Ane Pieters duikt weer op in Rheezerveen in N-O Overijssel, waar hij getrouwd is met SIETSKE ANDRIES MOOIJBROEK en weer kinderen krijgt: PIETER op 12-6-1827 en LAMMIGJEN op 6-7-1829. In 1827 is Ane arbeider en bij de geboorte van Lammigjen geeft hij als beroep op schipper. Hieronder volgt een schema van deze ANE PIETERS STELLINGA 1792.


ANE PIETERS
      |x Hinke Anskes
      |
PIETER ANNES STELLINGA circa 1760
      |x Sytske Pieters van Asperen
      |
      |
en Baukje Pieters 1782 en Hinke Pieters 1785 en Aentje Pieters 1787 en Sjoukje Pieters 1790 en ANE PIETERS STELLINGA 1792
                                                                                                                                                            |x 1 Wytske Arjens Boonstra
                                                                                                                                                            |x 2 Sietske Andries Mooybroek
                                                                                                                                                            |
                                          Martjen STELLINGA 1821 en PIETER STELLINGA 1827 en Lammigjen STELLINGA 1829
                                                                                                |x Aaltje van der Weide
                                                                                                |
                                                                                                |
                  JANNES 1851 en EGBERT 1854 en SIES 1857 en HENDRIK 1862 en Johanna 1860 en Eliza 1865 en Aaltje 1868


PIETER STELLINGA 1827 werd geboren op 12-6-1827 in Rheezerveen en trouwt op 24-5-1851 met Aaltje van der Weide; hij overleed 18-10-1875 (18-01-1875?) in Ambt Hardenbergh (NO.Overijssel). Hij had 4 zoons, nl. Jannes 1851, Egbert 1854, Sies 1857 en Hendrik 1862 en 3 dochters Johanna 1860, Eliza 1865 en Aaltje 1868.
Johanna Stellinga werd geboren op 1-1-1860, trouwde op 28-2-1881 met Geert Welmer Noppers, dochter Eliza trouwde met Albert Bols op 17-4-1886, overleed op 9-2-1900. Dochter Aaltje1868 trouwde met Hinderikus Croesen op 23-9-1887 in Coevorden.

Om een en ander zo duidelijk mogelijk te maken, maak ik 4 aparte hoofdstukken van de 4 zonen van PIETER STELLINGA 1827:
HOOFDSTUK 4.1 JANNES STELLINGA 1851,
HOOFDSTUK 4.2 EGBERT STELLINGA 1854,
HOOFDSTUK 4.3 SIES STELLINGA 1857 en
HOOFDSTUK 4.4 HENDRIK STELLINGA 1862 en zijn nazaten.


HOOFDSTUK 4.1 JANNES STELLINGA 1851

JANNES STELLINGA 1851
      |x Gesina Snijder
      |
      |
PIETER 1876             en LAMBERT 1880       en ALBERT 1883 en HENDRIK 1887 en Gesina 1891 en Aaltje 1896
      |x Aukje Brouwer            |x Elisabeth Rass            

Jannes werd op 21-10-1851 in Dedemsvaart geboren, hij trouwde op 13-11-1874 met Gesina Snijder. Pieter werd geboren op 24-11-1876, deze trouwde op 15-8-1876 met Aukje Brouwer. Lambert werd geboren op 6-4-1880 in Lutten en trouwde op 24-11-1911 met Elisabeth Rass.Van Albert, geboren op 27-5-1883 en Hendrik, geboren op 17-4-1887 weet ik nog heel weinig. Dochter Gesina, geboren op 22-2-1881, trouwde op 18-4-1914 met Berend Schuurman en Aaltje, geboren in 1896, trouwde op 10-6-1922 in Vriezenveen met Johannes Weijers.


HOOFDSTUK 4.2 EGBERT STELLINGA 1854

EGBERT STELLINGA 1854
      |x Annigje Welmers
      |
      |
Aaltje 1879 en Roelofje 1887 en Annigje 1893 en Jentien 1898
HARM 1882 en  PIETER 1884 en HENDRIK 1891             en EGBERT 1896                         en JAN 1902      
                                                            |                                                                                                      |
                                                            |                                                                                                      |
                                                            |                                                            EGBERT      en HENDRIK en   JAN en Gonnie, Ans en Kato
                                                            |                                                                                                                  |            
                                                            |                                                                                                                  |
                                                            |                                                                                                            DIMITRI 1965 en ROB 1969
                                                            |
                                                            |
                                                            |
                                          HENK en MARGA en EGBERT 1916
                                                                                          |                                                                        
                                                                                          |
                                                                        EGBERT en AUKJE en SIETSE
                                                                              |                                           |
                                                                              |                               LAURA en JASPER en JULIA
                                          EGBERT-AISO en JELMER

Egbert Stellinga 1854 werd geboren op 23-8-1854 in Ambt Hardenbergh. Hij trouwde op 22-8-1877 met Annigje Welmers in Ambt Hardenberg. Zij kregen 5 zonen en 4 dochters: Dochter Aaltje, geboren op 19-9-1879, trouwde op 16-7-1901 in Losser met Evert Pakes. Dochter Roelofje, geboren op 10-4-1887 te Gramsbergen, wijk De Krim, trouwde op 6-8-1908 te Losser met Gerrit Stapelveld. Van dochter Annigje, geboren op 3-4-1893 heb ik geen verdere gegevens. Dochter Jentien, geboren op 10-2-1898 in De Krim, trouwde op 29-8-1919 in Schoonebeek met Jannes Mulder.
Zoon Harm, geboren op 21-6-1882 in Gramsbergen, wijk De Krim, trouwde op 10-6-1903 in Losser met Martina Gerdina Wesselink.
Zoon Pieter, geboren op 24-5-1884, trouwde op 12-9-1905 in Losser met Johanna Bokking.
Zoon Hendrik werd geboren op 29-8-1891, verhuisde later naar Tilburg, waar hij op 16-6-1915 trouwde met Anna Maria Henrica Mutsaers en 3 kinderen kreeg, nl. een zoon Egbert op 7-4-1916 en Hendrik en Marga. Deze Egbert 1916 trouwde met Marijke van Abeelen en kreeg 3 kinderen, Egbert, Aukje en Sietse.
Zoon Jan Stellinga werd geboren op 7-3-1902 in Losser, hij trouwde met Maria Anna Mutsaers in Tilburg op 28-6-1926. Volgens opgave van zijn kleinzoon Rob Stellinga uit Toronto, Canada kregen zij 3 zoons, nl Egbert (getrouwd met Jeanne), Hendrik (getrouwd met Ans), en Jan (trouwde met Voula uit Griekenland, 2 zoons: Dimitri, geboren in 1965 en Rob geboren in 1969) en 3 dochters, Ans, Kato en Gonnie Stellinga.
Van zoon Egbert, geboren op 19-3-1896 in De Krim, weet ik heel weinig.

HOOFDSTUK 4.3 SIES STELLINGA 1857


SIES STELLINGA 1857
      |x 1 (1884)Annigje Schonewille
      |x 2 ((1894) Elisabeth Lubbelinkhof
      |
PIETER 1888 en Geertruida 1890 en Aaltje 1893 en ALBERT 1897

Sies Stellinga 1857 werd geboren op vrijdag 7-8-1857 in Dedemsvaart, gemeente Ambt Hardenberg. Hij trouwde twee keer: op 24-4-1884 met Annigje Schonewille en op 6-4-1894 met Elisabeth Lubbelinkhof (toen weduwe van Albert Gort). Hij had 2 zoons, nl. Pieter, geboren op 17-1-1888 in De Krim en Albert, geboren in 1897 in Hellendoorn. Albert trouwde met Hendrikje Soepenberg op 5-3-1920 in Den Ham. Sies had ook nog 2 dochters, nl. Geertruida, geboren op 17-10-1890, die met Willem Timmerman trouwde in Vriezenveen op 13-9-1912 en Aaltje die op 17-3-1893 in Slagharen werd geboren. Sies is overleden op woensdag 14 augustus 1918 te Vriezenveen. Sies werd 61 jaar.


HOOFDSTUK 4.4 HENDRIK STELLINGA 1862

HENDRIK STELLINGA 1862
      |x Hillechien Moes
      |
PIETER 1897 en ALBERT 1905 en Jentje 1899 en Aaltje 1901 en Aleida 1909
      |
      |
      |
HENDRIK 1923 en Jentje en Hillechien
      |
      |
PIETER HENDRIK 1949---HENDRIK HARMANUS 1953---JOHANNES 1959
      |                                                 |                                                 |
      |                                                 |                                                 |
Hennie 1979                         Jolanda 1974                                     DANIËL PIETER 1988
                                          HARTGER 1976                               COENRAAD MICHIEL 1995
                                          ARJEN 1979                                     LUCAS HENDRIK 1997
                                          HENDRIK 1983

Hendrik Stellinga 1862 werd geboren in Avereest op 29-11-1862, hij trouwde op 26-4-1895 te Emmen met Hillechien Moes. In 1896 verhuisden zij van Emmen naar Harsewinkel (Duitsland). Daar wordt in 1897 zoon Pieter geboren. Op 14-10-1899 wordt Jentje geboren in Medgehall (Engeland), terwijl de kinderen van 1901-1909 in Schöninghsdorf in Duitsland worden geboren. Hendrik Stellinga 1862 overleed 24-3-1932 te Schoonebeek. Over zijn tweede zoon Albert, geboren in 1905 weet ik nog bar weinig...
Hendrik Stellinga 1923 kreeg 3 zoons: Piet (Pieter Hendrik), geboren in 1949, en Hans (Hendrik Harmanus), geboren in 1953, en Sjon (Johannes), geboren in 1959. Piet kreeg één dochter Hennie. Hans had één dochter Jolanda en 3 zoons: Hartger (1976), Arjen (1978) en Hendrik (1983). Jolanda trouwde met een Hoekstra en kreeg een zoon Jesper in 1999 en een dochter Chiara in 2002. Hartger kreeg 2 dochters: Merel in 2006 en Lotte in 2008. Arjen kreeg één zoon Thombias in 1999 en een dochter Chloë in 2002.HOOFDSTUK 5 STROOM D

REIN THEUNIS
      |x Sytske Jetzes
      |
      |
TEUNIS REINS 1762 en Janke Reins 1765
      |x Imke Hommes
      |
      |
REIN TEUNIS 1796 en HOMME TEUNIS 1800 en JETZE TEUNIS 1802 en Janke Teunis 1804 en Sytske Teunis 1807 en Feikjen Teunis 1810
                                                |
                                                |
                                                |
            Sytske Hommes 1828 en Imkjen Hommes 1831 en Jeltje Hommes 1834 en Theuntje Hommes 1841


Van deze stroom D vond ik als eerste Homme Theunis Stellinga, geboren in 1800. Nader onderzoek leverde een stroom(pje) D op. Enige tijd had ik hoop, dat deze stroom een verbinding zou kunnen leggen met een of meer van de andere stromen in de familie. Homme is de laatste man van deze stroom: hij had 4 getrouwde dochters, toen hij in Pingjum overleed op 1-12-1864. Zijn dochter Sytske, geboren op 29-9-1828 in Wonseradeel, trouwde op 9-5-1857 met Klaas Broers Feenstra; zijn dochter Imkjen, geboren 21-5-1831, trouwde op 29-4-1854 met Evert Jurres de Bruin; zijn derde dochter Jeltje, geboren op 24-1-1834, trouwde op 6-11-1862 met Tjeerd de Vries en dochter Theuntje, geboren op 12-11-1841, trouwde met Hyltje de Vries op 6-5-1865. De lijn Stellinga gaat hier dus niet verder...
Homme Theunis was een zoon van Theunis Reins 1762 en Imke Hommes. Hij had 3 zussen en één broer Rein die op 21-jarige leeftijd ongehuwd overleed. Van Jetze is mij geen vervolg bekend. Ik vermoed, dat dit ook een zoon is... Theunis was een zoon van Rein Theunis, schoolmeester in Witmarsum. In de "collectie in de oude leeszaal Bibliotheek nr 151" van Tresoar in Leeuwarden staat iets over de schoolmeesters van Wonseradeel: "In 1756 verscheen als nieuwe schoolmeester (in Witmarsum) mr. Rein Theunis, van Echten; hij was hier reeds 10 april 1756. Hij trouwde 22 Nov. 1761 met Sytske Jetzes, ook alhier. Zijn naam komt voor op de Avondmaalsbeker van 1756. Meester Rein is hier in 't laatst van 1769 overleden. In mei 1770 ontving zijn weduwe nog tractement over 3/4 jaar: 112 guldens 10 stuivers."


HOOFDSTUK 6 (NOG NIET) IN TE DELEN STELLINGA’S

ANTJE PIETERS STELLNGA,
wordt genoemd bij de overlijdensacte van Jan Stellinga dd. 27-8-1826 te Leek. Jan was nog geen twee jaar, "wonend op het Heerenveen" en deze Jan was een zoon van Antje Pieters.

BAUKJE ANES STELLINGA,
overlijdt 18-2-1826 te Oppenhuizen op de leeftijd van 77 jaar, weduwe van Douwe Piers Sjaardema, zij was geboren te Goenga. Zij zou een dochter kunnen zijn van de in hoofdstuk 4 genoemde Ane Pieters en Hinke Anskes.

JACOBA JANS STELLINGA,
geboren 20-1-1764 te Leeuwarden, overleden te Harlingen op 9-6-1824 op de leeftijd van 60 jaar, weduwe van Jan Jacobs Burggraaf.

J R Stellinga
In de Leeuwarder Courant van 7-1-1836 staat: bij "het beheer van de betonningen, bebakeningen en verlichtingen, welke tot het departement van marine zijn overgegaan, zijn benoemd: ....., tot lichtwachter te Stavoren, JR Stellinga, .......".

MARTHA STELLINGA,
overlijdt 5-4-1873 te Gramsbergen.

PIETER STELLINGA,
overlijdt 22-8-1887 te Gramsbergen.

PIETER STELLINGA,
overlijdt 5-9-1888 te Gramsbergen.

PIETER STELLINGA,
overlijdt 5-4-1873 te Gramsbergen.

SIJKE JARIGS STELLINGA,
geboren 8-10-1793 te Molkwerum, dochter van Jarig Jacobs en Janke Jelles, trouwde in Woudsend op 11-9-1816 met Jacob Jans Bijlsma. Vermoedelijk is Janke Jelles als weduwe van Jarig Jacobs hertrouwd met JACOB RUURDS STELLINGA.

WYBREN STELLINGA 1844,
37 jaar in 1881 met 2 kinderen vertrokken met onbekende bestemming. Amerika?

MARTEN ALES STELLINGA CIRCA 1710
geboren: afkomstig van Sint Annaparochie
gehuwd: 20-1-1732 Luikjen Innes [van Sint Annaparochie] Sint Annaparochie
bijzonderheden: gestandaardiseerde namen: Marten Alles en Lieuwkjen Ennes; hervormde gemeente St. Annaparochie;
het Bildt, huwelijken 1732, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 januari 1732 in St. Annaparochie
Man: Marten Ales Stellinga afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw: Luikjen Innes afkomstig van St. Annaparochie
Gestandaardiseerde namen: MARTEN ALLES en LIEUWKJE ENNES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL), Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811, Inventarisnr.: 120


HOOFDSTUK 7 DE NAAM STELLINGA

"Het is merkwaardig, dat het woord "Stellinga" reeds in zeer oude kronieken voorkomt, niet als familienaam, doch kennelijk als functie-aanduiding.
Van deze kronieken valt allereerst te vermelden het geschiedkundig werk van NITHARDUS, een Frankische geschiedschrijver in de 9e eeuw, door zijn moeder een kleinzoon van Karel de Grote. Hij schreef zijn boek "Over de twisten van de zonen van Lodewijk de Vrome tot het jaar 843" in opdracht van diens zoon Karel de Kale (823-877).
Deze Karel was een van de drie zonen van Lodewijk de Vrome (778-840); de andere zonen waren Lotharius I en Lodewijk de Duitser. Tussen hen was het rijk na de dood van hun vader verdeeld en dit leidde tot allerlei onderlinge oorlogshandelingen. De evengenoemde NITHARDUS verhaalt nu, dat Lotharius in 841 de steun van de Saksen zocht te winnen door hun te beloven, dat zij vroeger verkregen rechten zouden terugkrijgen.
De aldus tot opstand verleide Saksen kozen zich toen leiders, die zij "Stellinga" noemden.
De oorspronkelijke Latijnse tekst bij NITHARDUS luidt:"..qua supra modum cupidi, nomen novum sibi, id est Stellinga, imposuerunt" (..bovenmate begerig, namen zij een nieuwe naam aan, t.w. Stellinga).
Overigens waren het geen brave lieden! Met vereende krachten dreven zij de heren uit het land, en zij leefden "more antiquo" -naar elks believen (NITHARDUS). Dit laatste wordt verduidelijkt in de "Annales Bertiniani", waar men leest, dat de "Stellingi", altijd tot het kwade geneigd, besloten meer de godsdienstige gebruiken der heidenen na te volgen dan de sacramentenvan het Christelijk geloof. In de "Annales Xantenses" wordt voorts meegedeeld, dat in die tijd in heel Saksen de macht van de knechten (servorum) over hun heren zeer groot was geworden en dat de eerstgenoemden veel onredelijks deden.
Maar het verging hun dan ook slecht. Lodewijk de Duitser, aan wie bij de verdeling Saksen toegevallen was, versloeg hen in een eervolle slag.
Naderhand zijn de Stellinga's toen weer in opstand gekomen, doch zij werden in een grote veldslag vernietigd.
NITHARDUS voegt daar deze moraal aan toe: "sic auctoritate interiit, quod sine auctoritate surgere praesumpsit" (zo ging door het gezag te gronde wat zich gewaagd had zonder gezag te verheffen).

Wat is de betekenis van het hier gebruikte woord "Stellinga"?
Volgens prof.dr.A. van der LEE van de Vrije Universiteit (brief van 28-8-1969) zou men kunnen aannemen, dat de hierboven bedoelde onvrijen zich "Stellinga" gingen noemen, een "nomen appellativum", in de betekenis van: zij die behoren bij de stal, dus boerenknechten of knechten in het algemeen. Na verloop van vele eeuwen is dan deze benaming, vooral in de noordelijke delen van het oude Germanië, tot een eigennaam geworden, zoals dikwijls te zien is, bijv. Huisman, Molenaar, de Boer, enz.
Ongeveer in de 13de eeuw was dan het woord "Stellinga" gemelioriseerd, zoals o.m. het geval is met de "geuzen". De "stellingen" waren zo geworden: de volgerechtigde boeren, die rechtspraak konden uitoefenen. Men denke aan "Stellingwerf", "werf" (d.i. dingplaats) van de "stellingen".
Drs. J. VISSER, chartermeester bij het Rijksarchief in Friesland, tekent nog aan, dat men voor andere voorbeelden van sociale stijging van een beroeps- of standsaanduiding beter kan denken aan "maarschalk" (oorspr. paardeknecht), "seneschalk" en het Engelse "knight". (brief van 18-9-1970)

Prof. van der LEE deelt voorts nog mee, dat het toevoegsel "-ing" in het oud-Germaans bij voorkeur diende om familienamen te vormen, waarbij het dan aanduidt: "toebehorend aan", of "behorend tot". Bijv. husinga (wat tot het huis behoort). Uit deze benaming ontwikkelt zich dan later de bekende eigennaam Huizinga.
Zo moet het ook met "Stellinga" gegaan zijn. Dit woord, dat in de eerste eeuwen na Chr. een groep personen aanduidde, is blijven bestaan, zij het met verandering van functie in de loop der eeuwen, totdat het een familienaam werd.
Prof.Dr.W.J.BUMA (Fries Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen) gaat praktisch in de zelfde richting, nl. in een brief van 8 sept. 1970. De naam Stellinga moet volgens hem afgeleid zijn van "stelle", hetwelk volgens het Friese Woordenboek van Waling-Dijkstra e.a. is: "onroerend goed, land dat volgens het vroegere Friesche recht met floreenbelasting was bezwaard, waardoor de eigenaar stemgerechtigde was" (III,195).
Voorts geeft de hoogleraar nog nader aan, hoe de naam precies gevormd zal zijn. Met het achtervoegsel -ing is het woord "stelling" gevormd, dat zodoende duidt op iemand die op een "stelle" woont.
De uitgang -a, in het Oudfries de aanduiding van de tweede naamval meervoud, dient om van "stelling" de geslachtsnaam Stellinga te maken. Een Stellinga was dan oorspronkelijk iemand, afstammende van een stelle-bewoner.

Drs.H.HALBERTSMA, schrijver van IIIe hoofdstuk van "Het Friese Koninkrijk" in de eerder vermelde Geschiedenis van Friesland, schreef in zijn brief dd. 23 mei 1969 te neigen naar de opvatting, dat "Stellinga" duidt op een functie, een rechter van lagere orde, een dorpsrechter. Z.i. komt de naam in Friesland niet voor, wel in Neder-Saksische streken. Hij wijst in dit verband, evenals Prof. van der Lee op "Stellingwerf". Hierbij dient vermeld te worden, dat de Stellingwerven eertijds deel uitgemaakt moeten hebben van het graafschap Drenthe (Geschiedenis van Friesland, blz. 586).
HALBERTSMA zette in zijn genoemde brief ook nog uiteen, dat uit de "Stellinga" de lagere landadel voortkwam, die het verzet leidde tegen de feodalisering van de maatschappij onder de Karolingers. Deze laatsten hadden de hogere adel aan hun kant, omdat deze bij dit proces geen nadeel ondervond.

Wat de betekenis van de huidige familienaam aangaat, lijkt het meest voor de hand liggend om deze af te leiden van "stelle" als stemdragend stuk land. In deze zin oordeelde Prof. BUMA (zie boven), die daarin wordt bijgevallen door chartermeester VISSER.

Anderzijds mag men niet voorbijzien, dat onze voorvader WYBREN TYSSES (overl. 1715) niet alleen eigenaar van enige "plaatsen" was, doch ook dorpsrechter!{multithumb}